Bądź pierwszy!

Powiadomimy Cię o naszych nowych realizacjach zanim trafią do sprzedaży.

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  OBSERWUJ NAS

  Bądź pierwszy!

  Powiadomimy Cię o naszych nowych realizacjach zanim trafią do sprzedaży.


   Szukaj

   • Nie znaleziono produktów w koszyku

   Regulamin

   Regulamin sklepu internetowego ,,LES DESIGN

   Data publikacji: 21.12.2019

   Sklep internetowy LES DESIGN działający pod adresem https://lesdesign.pl należy do Barbary Leśniewskiej, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą „Barbara Leśniewska Les Design” z siedzibą w Gdyni (81-589), ul. Anyżowa 24, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługującej się numerem NIP 586-151-30-98.

   Kontakt ze sklepem internetowym możliwy jest pod adresem siedziby wskazanym powyżej lub pod adresem e-mail kontakt@lesdesign.pl.

   1. Definicje

   Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

   1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
   2. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93),
   3. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221Kodeksu cywilnego),
   4. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem …regulamin-zakupow,
   5. Serwis PayPal – serwis płatności internetowych obsługiwany przez PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349),
   6. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://lesdesign.pl,
   7. Sprzedawca – Barbara Leśniewska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Barbara Leśniewska Les Design” z siedzibą w Gdyni (81-589), ul. Anyżowa 24, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca się numerem NIP 586-151-30-98.

   2. Postanowienia wstępne

   1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu. 
   2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
   3. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:  
    • dostęp do Internetu,
    • standardowy system operacyjny,
    • standardowa przeglądarka internetowa,
    • posiadanie aktywnego adresu e-mail.
   4. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo, ani pod pseudonimem. 
   5. Umowy w Sklepie są zawierane w języku polskim.
   6. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

   3. Składanie zamówienia

   1. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.
   2. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący może założyć konto w trakcie składania zamówienia.
   3. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
    • wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,
    • z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Przejdź do realizacji zamówienia”,
    • zalogować się do swojego konta w Sklepie, założyć konto lub skorzystać z opcji „Szybkie zakupy” – nie dotyczy Kupującego, który zalogował się do swojego konta przez rozpoczęciem składania zamówienia,
    • podać adres do wysyłki zamówienia oraz dane do faktury – jeśli Kupujący wcześniej dodał określone dane do konta, może wybrać te dane bez konieczności ponownego ich uzupełniania albo podać inne dane,
    • wybrać metodę wysyłki zamówienia,
    • zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować – Kupujący akceptuje Regulamin tylko, jeśli zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia; akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia,
    • zapoznać się z podsumowaniem zamówienia i wybrać metodę płatności za zamówienie,
    • kliknąć w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub „Kupuję i płacę” – w zależności od wybranej metody płatności za zamówienie.
   4. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienie przelewem bankowym, po kliknięciu w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” zostanie przeniesiony na stronę z potwierdzeniem zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. 
   5. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienie w postaci płatności za pośrednictwem Serwisu PayPal (opcjonalnie; jeżeli jest aktualnie dostępny), po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę” Kupujący zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną Serwisu PayPal celem dokonania płatności za zamówienie. Po dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

   4. Formy dostawy i metody płatności

   1. Dostawa produktów objętych zamówieniem zrealizowana zostanie za pośrednictwem prywatnego przewoźnika lub firmy kurierskiej DPD.
   2. Koszt dostawy firmą kurierską DPD: za przesyłkę do 5 kg koszt dostawy wynosi 19 (słownie: dziewiętnaście) złotych; od 5 do 10 kg 24 (słownie: dwadzieścia cztery) złote; od 10 do 20 kg 29 (słownie: dwadzieścia dziewięć) złotych, od 20 do 31,5 kg 34 (słownie: trzydzieści cztery) złote. W przypadku paczek o większych gabarytach koszt wysyłki ustalany jest indywidualnie. Więcej informacji dostępne pod adresem https://www.dpd.com/pl/pl/cennik-przesylek-krajowych/
   3. Koszt dostawy ponosi Kupujący, chyba, że Sprzedawca odmiennie określi w Sklepie. 
   4. Kupujący ma do wyboru następujące metody płatności za zamówione produkty:
    • przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy (na płatność czekamy 3 dni robocze),
    • płatność za pośrednictwem Serwisu PayPal (opcjonalnie).

   5. Realizacja zamówienia

   1. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 3 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.
   2. Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Kupującego lub odbioru osobistego przez Kupującego w siedzibie Sprzedawcy. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia  wysyłki lub do odbioru osobistego.
   3. Czas realizacji zamówienia każdorazowo wskazany jest w opisie produktu. 
   4. Jeśli zamówienie obejmuje więcej niż jeden produkt, czasem realizacji zamówienia jest najdłuższy czas wskazany w opisie produkt wchodzącego w skład zamówienia.
   5. Czas realizacji zamówienia liczony jest od chwili dokonania płatności za zamówienie.
   6. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Kupującego.
   7. Wysyłka zamówienia do Kupującego realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, chyba, że Kupujący wybrał odbiór osobisty zamówienia w siedzibie Sprzedawcy lub przesyłka zostanie wysłana za pośrednictwem prywatnego przewoźnika. 
   8. Czas dostawy zamówienia wynosi ok. 2-5 dni roboczych i jest liczony od dnia zrealizowania zamówienia zgodnie z § 5 ust. 2 Regulaminu. 

   6. Odstąpienie od umowy Konsumenta

   1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.
   2. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, nie ma prawa odstąpić od umowy, jeżeli jej przedmiotem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
   3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
   4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe. 
   5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 
   6. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem 
   7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
   8. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
   9. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
   10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. 

   7. Odpowiedzialność za wady nowych produktów

   1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
   2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
   3. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:
    • żądać wymiany produktu na wolny od wad, 
    • żądać usunięcia wady,
    • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
    • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
   4. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
   5. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe. 
   6. Kupujący, który wykonuje uprawniania z tytułu rękojmi, może na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy produkt na adres Sprzedawcy.
   7. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.
   8. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576). 

   8. Warunki użytkowania mebli straych i odnawianych. Odpowiedzialność za wady

   1. Klient decydując się na zakup drewnianego mebla po renowacji musi mieć świadomość, że drewno pracuje i należy mu zapewnić odpowiednie warunki. Meble należy użytkować w pomieszczeniach zamkniętych, wietrzonych, w których temperatura nie spada poniżej 15 stopni Celcjusza, ani nie przekracza 21 stopni Celcjusza, o wilgotności 45-60%. Meble powinny być chronione przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Nie należy stawiać mebli koło grzejników, ani innych źródeł ciepła, które mogą wpłynąć na rozsychanie się drewna. Należy chronić powierzchnię przed działaniem wody i rozpuszczalników.
   2. Występowanie na meblach drewnianych nieregularności, zagłębień, wypukłości, sęków, słojów, łączeń, różnych wybarwień czy śladów po szpachlowaniu  itp. – jest sprawą naturalną i nie jest podstawą do reklamacji.
   3. Wszelskie uszkodzenia mechaniczne, wynikające również z użytkowania mebla – w tym przetarcia i zadrapania farby, mogące pojawić się np. w takcie otwierania drzwi czy szuflady – nie podlegają reklamacji.
   4. Meble należy czyścić suchą lub lekko mokrą szmatką bez użycia detergentów.
   5. Sprzedawca nie odpowiada za pęknięcia, zwichrowania, opuchliznę na drewnianych i fornirowanych powierzchniach, które mogą pojawić się nawet kilka miesięcy po renowacji.
   6. Meble pakujemy szczelnie w folię – należy je rozpakować natychmiast po dostarczeniu. Drewno musi oddychać. Meble pozostawione w folii przez dłuższy czas mogą popękać, reklamacja w takim przypadku nie będzie brana pod uwagę.

   9. Dane osobowe i pliki cookies

   1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca. 
   2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
   3. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia.
   4. Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Kupującego również w innym celu niż realizacja zamówienia po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody Kupującego.
   5. Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.
   6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:
    •  ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422),
    •  ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182),
    •  rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024).
   7. Kupującemu przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 3 powyżej, w tym w szczególności do: wglądu do swoich danych osobowych,
    •  żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
   8. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Kupującego (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.
   9. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Kupującego, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, marketingowych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu.
   10. Sprzedawca informuje Kupującego, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Kupującego. W takiej sytuacji, korzystanie ze Sklepu przez Kupującego może być utrudnione. 
   11. Sprzedawca wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Kupującego usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Kupujący.

   10. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

   1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
   2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
    • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,
    • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
    • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
   3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
   4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

   11. Postanowienia końcowe

   1. Regulamin jest częścią zawieranej przez Sprzedawcę oraz Kupującym umowy sprzedaży.
   2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
   3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Kupującego. 

   Nie masz uprawnień do rejestracji bez zakupu
   X